KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) DAR MEDICA Ośrodek Rehabilitacji informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych Pani /Pana /małoletniego jest: DAR MEDICA Ośrodek Rehabilitacji, Al. Szajnowicza-Iwanowa 13F 25-636 Kielce - dalej jako Administrator. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Dane kontaktowe. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych się za pomocą adresu email: mmazurczak@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cele przetwarzania,  podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania. 

Administrator danych osobowych –-przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a. zapewnienia opieki zdrowotnej (podstawa prawna :art. 9 ust. 2 lit. h RODO a także ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) – przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
b. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane, 
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

4. Odbiorcy danych. 

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii : a. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5. Przekazywanie danych poza EOG. 

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy. 6. Prawa osoby, której dane dotyczą. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych / danych małoletniego w siedzibie administratora. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych / danych małoletniego, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) DAR MEDICA Ośrodek Rehabilitacji informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych Pani /Pana /małoletniego jest: DAR MEDICA Ośrodek Rehabilitacji, Al. Szajnowicza-Iwanowa 13F 25-636 Kielce - dalej jako Administrator. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Dane kontaktowe. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych się za pomocą adresu email: mmazurczak@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cele przetwarzania,  podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania. 

Administrator danych osobowych –-przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a. zapewnienia opieki zdrowotnej (podstawa prawna :art. 9 ust. 2 lit. h RODO a także ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) – przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
b. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane, 
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

4. Odbiorcy danych. 

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii : a. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5. Przekazywanie danych poza EOG. 

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy. 6. Prawa osoby, której dane dotyczą. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych / danych małoletniego w siedzibie administratora. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych / danych małoletniego, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  Rozwój dziecka jest zaprogramowany genetycznie i polega na realizacji zakodowanych wzorców.
  W 1 roku życia kształtuje się schemat ciała na bazie wrodzonego uwarunkowanego genetycznie programu rozwoju ruchowego.

   Rozwój ruchowy niemowlęcia w pozycji na plecach:

  0-6 tygodni

Noworodek prezentuje zmienną asymetrię, nieutrwaloną co do strony tzn.:

 • głowa zwrócona jest w jedną stronę, a bok po tej stronie jest dłuższy, po obrocie główki w drugą stronę zmienia się też wydłużenie boku (dłuższy bok po stronie twarzy),
 • ręce są zgięte, zaciśnięte w piąstki ze schowanymi kciukami
 • występuje również "odruch Moro" charakteryzujący się gwałtownym wyrzutem rączek w bok z charakterystycznym niepokojem. Jest to reakcja na bodziec dotykowy, słuchowy lub świetlny.

  2 miesiące
W leżeniu na plecach niemowlę potrafi zbliżyć obie rączki w linii środkowej ciała i utrzymać na wysokości wzroku - to jest koordynacja ręka-ręka. Dziecko zaczyna kształtować sobie linię środkową przez to schemat własnego ciała.


  3-mesiące
Dziecko osiąga symetrię ciała. Dochodzi do wyprostu kręgosłupa, w pozycji na plecach, leży stabilnie, plecy przylegają do podłoża. Dłonie są otwarte, często łączy je w linii środkowej ciała, a kończyny dolne podnosi w górę tak, że podudzie utrzymuje równolegle do podłoża.


  4-5 miesięcy
niemowlę zaczyna dotykać dłońmi kolan, brzucha, przekracza ręką linię środkową ciała i podąża za zabawką z prawej na lewą stronę i odwrotnie, to daje początek obrotowi na bok. Po 5 m-cu potrafi dotykać rączkami kolan, podudzi i chwytać zabawkę w linii środkowej ciała.


  6 miesięcy
Dziecko obraca się z pleców na brzuch w obie strony. Bawi się przekładając zabawkę z ręki do ręki.


  7,5 miesiąca
Potrafi chwytać stopy i wkładać je do buzi.Rozwój ruchowy niemowlęcia w pozycji na brzuchu:

  0-6 tygodni
Noworodek leżąc na brzuchu opiera główkę na jednym policzku a główka jest lekko odgięta do tyłu. Rączki są zaciśnięte
w piąstki. Dziecko opiera się na nadgarstkach, mostku i zgiętych kolanach. Kończyny górne i dolne są zgięte we wszystkich stawach a biodra i brzuszek unoszą się lekko nad podłoże. Noworodek potrafi odwrócić głowę z boku na bok nisko nad podłożem. Około 6 tygodnia dziecko jest w stanie wysunąć przedramiona do przodu ( tak, że środek przedramienia leży pod stawem barkowym). Dzięki temu może unieść wyżej głowę. Jest to też związane z zainteresowaniem dziecka zabawką i umiejętnością dłuższego ufiksowania na niej wzroku. Dziecko w tym okresie wysuwa też kciuki z dłoni.

  3 miesiące
U niemowlęcia dochodzi do fizjologicznego wyprostu kręgosłupa co umożliwia swobodniejsze obroty głowy podczas gdy dziecko pozostaje w symetrii. Dziecko podpiera się już na całych przedramionach a łokcie wysunięte są tuż przed barki-jest to symetryczny podpór na przedramionach. Dłonie są otwarte, a brzuszek oparty jest w okolicach spojenia łonowego, nóżki są bardziej wyprostowane.


  4,5 miesiąca
Niemowlę potrafi wyciągnąć jedną rączkę do zabawki podpierając się na przeciwnym łokciu i przeciwległym kolanie nie tracąc przez to równowagi.

  5 miesięcy
Niemowlę demonstruje tzw. "pływanie", czyli unosząc głowę odrywa i unosi nad podłożę rączki i nóżki po czym na krótko podpiera się na rękach.

  6 miesięcy
Dziecko umie podeprzeć się na otwartych dłoniach, rączki są wyprostowane w łokciach a brzuszek uniesiony nad podłoże podpierając się na udach. Pod koniec 6 miesiąca niemowlę potrafi obrócić się na plecy


  7-8 miesięcy
U niemowlęcia może wystąpić lokomocja typu "foczenie" tzn. leżąc na brzuszku przy pomocy kończyn górnych, które naprzemiennie przesuwa

do przodu, dziecko przemieszcza się do przodu ciągnąc tułów i luźne nogi. Dziecko próbuje też przyjmować pozycję czworaczą w której na początku zaczyna się "huśtać". Potrafi również podczas obrotów zatrzymać obrót na boku podpierając się na przedramieniu- jest to tzw. siad boczny, a następnie umie podeprzeć się na wyprostowanej rączce 
i siedząc na jednym pośladku prezentuje siad skośny. Pojawia się chwyt pęsetowy- czyli chwyt kciukiem i palcem wskazującym drobnych przedmiotów.

  8-9 miesięcy
Dziecko uczy się trzech nowych czynności- czworakowanie, siadanie i wstawanie, a pojawiają sie one w bardzo krótkim odstępie czasu. Wstawanie odbywa się poprzez t.zw. "ciągnięcie się w górę" gdzie dziecko z pozycji czworaczej opiera sie rączkami np. na meblu ustawiając jedną nóżkę do przodu a na drugiej jest oparte na zgiętym kolanie. Przenosząc ciężar ciała podciąga się w górę. W ciągu 4 tygodni dojrzewają umiejętności czworakowania i siadu prostego.


 10-12 miesięcy
Zaczyna pierwsze próby chodzenia do boku- dziecko opierając się rączkami o meble lub ścianę zaczyna przemieszczać się do boku.


  12-13 miesięcy
Wykonuje pierwsze samodzielne kroki. Na początku przemieszcza się na bardzo małych odległościach "od mebla do mebla" nie potrafi sie swobodnie zatrzymać albo zmienić kierunku. 


  13,5 miesiąca - 18 miesięcy
Chód się doskonali. Dziecko potrafi w dowolnym momencie się zatrzymać, zmienić kierunek oraz tempo chodu. Umie także wstawać bez przytrzymywania się.
  Co powinno zaniepokoić w pozycji na plecach ?

 • - stałe lub bardzo częste układanie głowy na jednym policzku, twarz zwrócona ciągle w jedna stronę
  (to powoduje spłaszczenie potylicy po jednej stronie i przez to zniekształcenie czaszki. Widoczna jest też asymetria w obrębie policzków)
 • - asymetria ułożenia widoczna na tułowiu
 • - odginanie główki do tyłu
 • - prężenie ciała, wyginanie tułowia do tyłu
 • - prężenie nóżek, krzyżowanie nóżek bądź ułożenie w pozycji " żabki"
 • - mocne zaciśnięcie piąstek po 6 tyg. życia
 • - drżenie kończyn
 • - nadmierny spokój niemowlęcia (brak zainteresowania twarzą ludzką, zabawką, brak wodzenia wzrokiem za przedmiotem po 2 miesiącu życia)

Co powinno zaniepokoić w pozycji na brzuchu ?

 • - brak unoszenia główki, tendencja do układania główki na jedną stronę
 • - unoszenie głowy bez podpierania na rękach
 • - niechęć dziecka do leżenia na brzuchu
 • - silne zaciskanie piąstek po 6 tyg. życia
 • - asymetria w ustawieniu głowy i tułowia
 • - prężenie nóżek, krzyżowanie nóżek bądź ułożenie w pozycji " żabki"